กิจกรรมการถือศีลของคณะครูปีการศึกษา๒๕๕๖

Posted on

โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมให้ข้าราชการครูถือศีลเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี

SAM_1785SAM_1791SAM_1789SAM_1784

 

 

กิจกรรมถนนเด็กเดินปี๒๕๕๖

Posted on Updated on

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์) ได้เข้าร่วม “กิจกรรมถนนเด็กเดิน” กับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นประจำทุกปี

SAM_3230          SAM_3235         SAM_3246 SAM_3249 SAM_3250 SAM_3259

การผลิตสื่อการเรียนการสอน

Posted on Updated on

โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์) ได้จัดกิจกรรม การผลิตสื่อการเรียนการสอน ของคณะครู เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้

SAM_4100 SAM_4101 SAM_4103 SAM_4105

คอมพิวเตอร์น่ารู้

Posted on Updated on

คอมพิวเตอร์น่ารู้
คอมพิวเตอร์น่ารู้

ถึงนักเรียนทุกชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์น่ารู้นี้มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากมาย

ให้นักเรียนได้สืบค้น ค้นคว้า หาข้อมูลมากมาย โดยให้นักเรียนคลิกที่่
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1 และความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

http://school.net.th/library/snet1/network/it/

คำอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ ป.๕

Posted on Updated on

สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทุกคน ครูมีข่าวดี คือให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วดและสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ลงในสมุดของนักเรียนเพื่อเป็น การบ้าน ซึ่งนักเรียนต้องผ่าน ตัวชี้วัดและเรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คำอธิบายรายวิชา  เวลา ๒๐ ชั่วโมง

         ศึกษาวิธีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ วิธีรวบรวมและประมวลผลข้้อมูล การนำเสนอข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูล ฝึกทักษะการค้นหาและรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์โดยดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน การนำเสนอข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ การตกแต่งเอกสาร การแทรกข้อความและภาพ การสร้างตารางข้อมูลในเอกสาร การสร้างงานเอกสารด้วยซอฟต์แวร์ประมวลคำด้วยความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ ๑ ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้    ดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ มีขั้นตอน ดังนี้

- กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจ เพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา

- วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ

- กำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา เตรียมอุปกรณืที่ต้องใช้ในการค้นหา บันทึก และเก็บข้อมูล

- ค้นหาแลเรวบรวมข้อมูล

- พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ

- สรุปผลและจัดทำรายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

- เก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไป

ตัวชี้วัดที่ ๒ สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ

สาระการเรียนรู้

การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำขั้นพื้นฐาน เช่น การสร้างเอกสารใหม่ การตกแต่งเอกสาร การบันทึกเอกสาร

การสร้างงานเอกสาร เช่น บัตรอวยพร ใบประกาศ รายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้คำสุภาพ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น

(มีต่อนะครับ)

ดีใจด้วยกับนักเรียน ป.๖ ทุกคน

Posted on

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกคน ที่สอบแข่งขันเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในโรวเรียนของรัฐบาลทั้งโรงเรียนโพธิ์นิมิตร โรงเรียนปากเกร็ด และ ใครที่ย้ายกลับในโรงเรียนต่างจังหวัด ช่วยส่งข่าวด้วย

Krutubechannel
จงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เศรษฐกิจพอเพียงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.อ.

Posted on Updated on

SONY DSC
การบ้านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖นะครับ
ส่งงานวันที่มีชั่วโมงเรียนนะครับท่าน ยกเว้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดูงานเพิ่มเติมใน Pratom 5 แล้วส่งวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ครับท่าน
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
การนำเศรษฐกิจพอเพียงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส ได้แก่ รู้จักใช้ตามความจำเป็น และตามกำลังทรัพย์ของคนนั้น หรือเรียกว่ารู้จักใช้พอประมาณ ตามเหตุผล ไม่ไปตามกระแสโลกประกอบกับใช้หลักธรรมเข้ามาช่วย เช่น ไม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิด และหมั่นดูแลรักษาตลอดถึงในการใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตามความจำเป็น
สรุป
เศรษฐกิจพอเพียงกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ คือ อย่างแรก ต้องคำนึงถึงเรื่องการศึกษาเป็นสำคัญเพราะการศึกษาเป็นกุญแจนำไปสู่การเรียนรู้ 2. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ 3. การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ สภาพแวดล้อม สังคม และโดยเฉพาะ ครอบครัวและตัวผู้ใช้เอง 4. การรู้จักใช้เทคโนโลยีนั้นให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและตามความจำเป็น จะเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจะนำไปประยุกต์ได้กับทุกสาขาอาชีพ ทุกสภาพการณ์ ทุกชีวิตของคนเรา ตั้งทั้งนี้ทั้งนั้น คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน
แหล่งอ้างอิง: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/17034